Skip to main content

logo fp cmyk cz white

logo fp cmyk cz white

Contact

Budova G, 4. p
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: +420 48535 2804

Consulting hours

en


Academic and social networks
 • Publications

  Monograph
  1. NOVOTOVÁ, J., UNGERMAN, O., DĚDKOVÁ, J., JURSOVÁ, J., BERKI, J. a POSPÍŠILOVÁ, M., 2023. Online marketingová komunikace cílící na děti školního věku. 1. vyd. Brno: Munipress. ISBN 978-80-280-0302-9.
  Other book (textbook, popular science...)
  1. BERKI, J. a DRÁBKOVÁ, J., 2020. Základy informatiky pro 1. stupeň základní školy. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-520-5.
  2. BERKI, J. a DRÁBKOVÁ, J., 2020. Základy informatiky pro 2. stupeň základní školy. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-521-2.
  Paper not fulfilling the registration conditions
  1. VANÍČEK, J. a BERKI, J., 2021. Modelové školní vzdělávací programy pro novou informatiku v Česku. Banská Bystrica: Univerzita Mateje Bela. ISBN 978-80-557-1823-1.
 • Teaching

  Zdroje

  Požadavky k průběžné praxi

  Základní požadavky vycházejí z pokynů Oddělení pedagogické praxe. Především se jedná o následující body:

  • docházet pravidelně a včas na cvičnou školu
  • informovat včas didaktika o jakékoli změně (zrušení/posunutí výuky, nemoc apod.)
  • absolvovat minimálně 2 náslechové hodiny
  • odučit minimálně 5 vyučovacích hodin
  • v termínu odevzdat pedagogický deník (přehledný, čitelný, bez pravopisných a typografických chyb) v libovolné formě + formulář (sebe)hodnocení
  ad PEDAGOGICKÝ DENÍK (struktura)
  • základní informace o škole
  • popis vybavení učebny
  • zápisy z 2 náslechů
   • datum, hodina, třída, jméno učitele, název předmětu
   • klady a zápory hodiny
   • zajímavé postřehy
   • výsledky pozorování (na jedné hodině sledujete jednu oblast): systému vyvolávání žáků (koho, kdy, jak), hlasového projevu a komunikace s žáky (intonace, čeština, odbornost), pohybu po třídě (systematičnost, frekvence), organizace samostatné práce (zadání, průběh, kontrola), prostředků k udržení pozornosti a kázně, grafického projevu (čitelnost, logická stavba, využití prostoru)
  • přípravy 5 vyučovacích hodin + jejich reflexe
   • datum, hodina, třída, název předmětu
   • stanovené cíle: tematické zasazení, očekávané výstupy (dle ŠVP), konkrétní (výukové) cíle v hodině
   • pomůcky (pro vyučujícího, pro žáky) a materiály (vlastní či přejaté pracovní listy apod.)
   • příp. připravený zápis na tabuli (nebo varianta prezentace), rozmyšlené otázky a předpokládané  vs. chtěné odpovědi
   • popis hodiny / jednotlivých aktivit (co, kdo, jak a jak dlouho)
   • hodnocení naplněnosti cílů, vhodnosti zvolených prostředků, motivačních prvků, dodržení časového harmonogramu, kázně a pozornosti žáků, zajímavých situací včetně návrhů na řešení nedostatků
   • přílohy (ukázkové práce, prezentace apod.)

  Požadavky k souvislé praxi

  Student se řídí pokyny stanovenými Oddělením pedagogické praxe. Struktura zápisů a příprav zůstává stejná jako při praxi průběžné. Na vedení pedagogického deníku dohlíží cvičný učitel. Student po ukončení praxe odevzdává didaktikovi portfolio za souvislou praxi a vyplněné hodnocení.

 • Projects

  Výzkumné

  • TA ČR TL03000236 (2020–2023) – Děti školního věku a jejich vnímání online marketingové komunikace (člen řešitelského týmu)
  • SGS 20/2011 – Rozvoj kompetencí v ICT
  • SGS 181/2010 – Výzkum podmínek výuky ICT na ZŠ v Liberci

  Rozvojové

  • ESF OP VVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322 (2017–2020) – Podpora rozvíjení informatického myšlení (hlavní řešitel za partnera)
  • ESF OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0310 (2012–2014) – ICT v odborné přípravě studentů FP TUL (hlavní řešitel)
  • FRVŠ 968/2012 – Streamování přednášek a jejich integrace do e-learningového portálu (spoluřešitel)
  • FRVŠ 51/2011 – Inovace předmětu Základy informačních a komunikačních technologií (spoluřešitel)
  • FRVŠ 761/2011 – Mobilní počítačová učebna a centrální správa virtualizovaných počítačových učeben (spoluřešitel)
  • FRVŠ 1881/2009 – Počítačová učebna pro nové studijní programy (řešitel)
 • Professional CV

  Vzdělání

  Ph.D. (2016) – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta; Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (disertační práce: Projektované, realizované a dosažené ICT kurikulum na ZŠ)

  xxx (2012) – Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická; rozšiřující studium učitelství informatiky pro SŠ (závěrečná práce: Využití Petriho sítí ve výuce)

  Mgr. (2006) – Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická; učitelství informatiky a matematiky pro 2. stupeň ZŠ (diplomová práce: Problematika měření klimatu učitelského sboru)

  Praxe

  • od 1. 2. 2008 – odborný asistent – Technická univerzita v Liberci
  • 1. 9. 2017 až 30. 6. 2020 – učitel (ZŠ) – Doctrina – střední škola, základní škola a mateřská škola, s. r. o.
  • 31. 8. 2006 až 31. 7. 2008 – středoškolský učitel – Gymnázium a SOŠ pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, p. o.
  • 3. 3. 2003 až 30. 6. 2006 – učitel – Základní škola, Liberec, Česká 354, p. o.
  • 1. 10. 2005 až 30. 6. 2006 – ICT metodik – Základní škola, Liberec, Česká 354, p. o.

  Členství

  • 2021–dosud: poslanec Parlamentu ČR (předseda podvýboru pro vědu a VŠ, člen VVVKMT a VEZ)
  • 2020–dosud: AS TUL – místopředseda (2020–2022 předseda)
  • 2017–dosud: Česká asociace pedagogického výzkumu – člen
  • 2016–dosud: člen programového výboru DIDINFO
  • 2015–2021: Výbor pro vzdělávání ZML – člen (od 2018 místopředseda)
  • 2014–2021: Zastupitelstvo statutárního města Liberec – člen
  • 2013–dosud: AS FP TUL – člen (2013–2016 tajemník, 2016–2021 předseda)
  • 2010–2022: ICT panel Národního pedagogického institutu ČR (dříve VÚP/NÚV) – člen
  • 2010–2021: Jednota školských informatiku – člen (2012–2013 člen výkonného výboru)

  Stáže v zahraničí

  • Abteilung Didaktik der Informatik, Fakultät II, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
   • 4. až 8. června 2018 – výukový pobyt (Erasmus+), 22. až 30. dubna 2014 (projekt inICT)
  • Instytut Matematyki, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
   • 18. až 21. května 2015, výukový pobyt (Erasmus+)
  • Informatikos metodologijos skyrius, Matematikos ir informatikos institutas, Vilniaus universitetas
   • 26. května až 6. června 2014 – výukový pobyt (Erasmus), 28. května až 1. června 2012 – výukový pobyt (Erasmus)
  • Katedra základov a vyučovania informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
   • 22. až 27. října 2017 (Fond F 2017), 23. až 30. listopadu 2011 – studijní pobyt (projekt INDICT), 8. až 11. listopadu 2010 – výukový pobyt (Erasmus)
  • Katedra informatiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
   • 1. až 5. dubna 2019 – výukový pobyt (Erasmus+), 3. až 7. dubna 2017 – výukový pobyt (Erasmus+), 29. až 31. března 2016 – výukový pobyt (Erasmus+)
  • Ústav informatiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
   • 25. listopadu až 5. prosince 2013 (projekt inICT)
 • Proposals for final theses topics
  • Digitální kompetence žákyň a žáků ve vybrané oblasti
  • Zpracování dat ve vzdělávacích oborech na ZŠ
  • Práce s algoritmy v matematice (či jiných předmětech) na ZŠ
  • Informatika v německy mluvících zemích
  • Modely napříč předměty
  • Vztah učitelek a učitelů 1. stupně k digitální kompetenci
  Currently supervised final theses
  • Vašíčková Kateřina | Master thesis | 2.4.2024
   Case Study of Working with Models at the Basic School of Šluknov
  • Kučera Matěj | diplomová práce | 25.1.2023
   Seminář o digitálním wellbeingu pro rodiče žáků 1. stupně
  • Ibl Mikuláš | Bachelor thesis | 2.3.2021
   Topics of Cyber Security and Privacy in School Education Programs of Basic Schools
  Defended final thesis
  Bachelor thesis
  Master thesis

  Final thesis

  • Opicová Zlata | závěrečná práce RIF2 | 2018 | Využití Ozobota ve výuce na 2. st. ZŠ
  • Cícha Petr | závěrečná práce RIF2 | 2017 | Úroveň ICT vybavení škola gramotnosti učitelů
  • Štágl Jiří | závěrečná práce RIF2 | 2016 | Průřezová témata v informatice
  • Němec Petr | závěrečná práce RIF2 | 2011 | Porovnání kurikula informatiky v základní vzdělávání v Česku a Sasku
  • Liška Roman | závěrečná práce RIF3 | 2011 | Hodnocení ŠVP na SOŠ pro administrativu EU
  • Filsaková Barbora | závěrečná práce RIF2 | 2010 | Projektová výuka v předmětu informatika
  • Špetlík Václav | závěrečná práce RIF2 | 2010 | Hodnocení informačních systémů pro základní školy
  • Mánek David | závěrečná práce RIF2 | 2009 | Pracovní listy s metodikou pro výuku témat součásti PC – software, hardware a textové editory podle ŠVP